j2m-pijl-bal-75+31 (0)20 621 11 21

LIEFDE IN HET VERLEDEN

Just2Match is gespecialiseerd in relatiebemiddeling. Met name personal matchmaking is een succes van ons bureau.

Daar is behoefte aan want het aantal singles is hoog en velen van hen vinden het lastig om de juiste partner te vinden. Omdat iedere situatie en persoon uniek is verdiept Just2Match zich heel erg in de persoon en zijn of haar unieke situatie zodat wij goed in staat zijn de juiste mensen aan elkaar voor te stellen.

Bovenstaande is het heden maar hoe zat dat nu met liefde, relaties en singles in vroegere tijden? In een serie korte artikelen zullen we een aantal periodes uit de geschiedenis eruit lichten en eens bekijken hoe dat toen was met de liefde. Uiteraard betreft het hier geen grondige historische studie maar is het natuurlijk wel gebaseerd op betrouwbare bronnen.

We starten de artikelenserie over liefde in het verleden in het Oude Rome.

Liefde in het oude Rome voor keizer Augustus (63 v Chr-14 n Chr)

Hoe was het dan met de liefde in dat oude Rome? Een goede vraag lijkt het tegenstrijdig als het is met een beeld dat we hebben van stoere mannen die gehard als ze waren in het militaire leven, vaak geen enkel mededogen kende ten opzichte van vijanden, het eigen volk of zelfs familieleden. Of van vrouwen die zonder pardon een mismaakt kind te vondeling legde. Of van een volk dat geen kostelijker vermaak kende dan genieten van excessief geweld in de arena tijdens gladiatorengevechten of tijdens paardenraces op de renbaan. Toch weten we dat onder die gewelddadige laag liefde net zo’n belangrijke rol speelde als nu.

Rome en het Italië van nu was in die eeuwen een boerensamenleving waar de geboorte van kinderen belangrijk was. Vooral een gezond geboren zoon betekende een groot feest. Het zorgde voor hulp op het land en voortzetting van de familielijn. Na acht dagen werd het kind met een traditionele plechtigheid opgenomen in de clan, een groep van vrijgeboren families die afkomstig waren van één stamvader. Was de nieuw geborene een mismaakt kind of een meisje dan hadden ouders het recht om de baby te vondeling te leggen. Dat gebeurde niet vaak want veel ouders konden het niet over hun hart verkrijgen om zo afstand te doen van de pas geborene.

Het gezin waarin het kind kwam was zeer patriarchaal, dat wil zeggen dat alle macht berustte bij de stamvader. Voor de Romeinse wet was hij de enige binnen het gezin die rechten bezat. Als bijvoorbeeld zijn eigen vrouw betrapt werd bij het stelen dan was zij voor straf en vonnis op hem aangewezen. In het uiterste geval kon een man zelfs zijn eigen vrouw ter dood laten brengen. Dat gold eveneens voor de kinderen en de kleinkinderen. In de praktijk werd deze macht echter weinig toegepast. Tussen de leden van het gezin bestond onderling een diepe genegenheid( “Pietas”) voor elkaar. Binnen de familie en in haar huis was de vrouw van de pater familias de onbetwiste en gerespecteerde meesteres( “Mea Domina”) over het huishouden en de opvoeding van de kinderen. De jonge mannen trouwden over het algemeen op vroege leeftijd, rond hun twintigste jaar. Vaak was dit niet eens zozeer een huwelijk uit liefde als wel uit economische noodzaak. De liefde kwam later wel hoopte men, net als het respect. Op de boerderij en de landerijen waren kinderen vooral een investering in arbeid. Reeds op jonge leeftijd werden de huwelijken tussen de beide toekomstige partners door de families overeengekomen. Op de dag van het huwelijk was het feest en werd het huwelijkscontract getekend. Symbolisch werd er een strohalm gebroken en de man schoof een ijzeren ring om de vierde vinger van de linkerhand (men dacht dat daar een zenuw naar het hart liep) bij het meisje. De minimum leeftijd voor een meisje om te trouwen was twaalf jaar en voor een jongen veertien jaar. Het huwelijk kon worden gesloten “cum manu” of “sine manu”: met of zonder overdracht van de bezittingen van de bruid aan haar echtgenoot. Het huwelijk “cum manu” geschiedde door “usus” namelijk na een jaar van samenleven, of door “coemptio” (kopen van de vrouw), of door “confarreatio” waarbij letterlijk samen een koek werd gegeten. Bij deze laatste vorm hoorde een godsdienstige plechtigheid en kwam voornamelijk voor in de hogere kringen. Feest was het in ieder geval vaak bij alle vormen van huwelijk. De bruiloft werd feestelijk opgeluisterd met dans, muziek en veel eten en drinken. Hoe belangrijker de families waren hoe meer gasten er waren uitgenodigd. Eén van de rituelen bij een huwelijksvoltrekking was dat de bruidegom zijn vrouw over de drempel van het huis tilde waarna het paar hun nekken in een juk plaatste. Vandaar dat het huwelijk ook wel “coniugium” genoemd werd: samen een juk dragen.

Echtscheidingen kwamen aanvankelijk weinig voor in het Rome van die dagen. Zeker bij de huwelijken die tot stand waren gekomen d.m.v. confarreatio omdat daar de toestemming nodig was van de staat. Bij een huwelijk sine manu konden beide partijen uit vrije wil scheiden zonder toestemming van de staat. De eerste geregistreerde echtscheiding dateert van 268 v. Chr. De man kon zich laten scheiden van de vrouw als zij hem ontrouw was geweest, zonder kinderen liet of…. te dik werd! Toch kunnen we redelijkerwijze aannemen dat echtscheidingen in deze periode niet veel voorkwamen. De economische noodzaak en de druk vanuit de staat om bij elkaar te blijven was groot. De man had de vrouw en de kinderen hard nodig om het land te bewerken terwijl hij zelf vanwege militaire verplichtingen vaak jarenlang van huis was. Maar vaak was het gewoon ook liefde en wederzijdse genegenheid die man en vrouw met elkaar verbond.

De Romeinen hadden geen indeling van de week zoals wij die kennen met bijvoorbeeld een vrij weekend. Toch waren er ongeveer honderd vakantiedagen (feriae) per jaar. Daaronder iedere eerste dag van de maand en soms ook de negende en de vijftiende dag. Dat waren ook de dagen dat één van de talloze feesten die de Romeinen kenden werden gevierd.

Veel van die feesten hadden een religieuze achtergrond en boden gelegenheid voor grote uitbundigheid, excessief gedrag, veel eten en drinken en veelal vormen van seksuele ongebondenheid. Zo waren er in maart de feesten waarbij de armen hun tenten opsloegen op het Marsveld in Rome ( groot veld langs de Tiber) om te bidden tot de godin Anna Perenna (Godin van het voorjaar) waarbij je geacht werd evenveel bekers wijn te drinken als de jaren die je jezelf nog toewenste in het leven.

April had eveneens feesten waarvan het hoogtepunt de zogenaamde Floralia vormde. Dit feest van Flora( godin van de bloemen en de bronnen) bestond voornamelijk uit enorme zwelgpartijen en seksuele losbandigheden van overigens voornamelijk vrijgezelle jongeren en duurde zes dagen. In mei waren er de feesten ter ere van Liber en Libera( de god en de godin van de wijnstok) de zogenaamde “Liberalia” wat vrijheid betekent. Bij dit feest werd er door grote groepen mannen en vrouwen eer bewezen aan de phallus, het symbool van de vruchtbaarheid. Eigenlijk zou je dit feest een grote huwelijksmarkt kunnen noemen waar vele jonge mannen en vrouwen elkaar ontmoeten. In de zomer waren er ook regelmatig feesten maar lang niet zo uitbundig als de lentefeesten. Pas in december weer waren er de zogenaamde Saturnalia. Dit feest wordt door historici ook wel de voorloper van het carnaval genoemd. Het bijzondere van dit evenement was dat standsverschillen en verschillen tussen arm en rijk wegvielen. Sterker nog: het was gedurende deze dagen de gewoonte dat de slaven werden bediend door hun meesters.

Feesten genoeg dus voor de Romeinen en vaak vooral aantrekkelijk voor singles ook al is het aannemelijk dat bij al deze gelegenheden de huwelijkse trouw nog weleens vergeten werd. Aan de andere kant waren de feesten daardoor voorbeelden van hoe het toen en nu en altijd zal gaan in de liefde; je ontmoet iemand en de vlam slaat in de pan. Je bent verliefd! Bij just2Match proberen we dat een beetje te sturen. De volgende keer zoeken we de liefde dichter bij onze eigen tijd namelijk de jaren ’60.
René Vermeer

JA! Neem contact met mij op.  Maak een telefonische afspraak wij nemen binnen 24 uur contact op.

Geïnteresseerd?MAAK KENNIS

Meld je aan voor een gratis en persoonlijk kennismakingsgesprek.

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door Marco de Groot

Commententaren zijn gesloten.