Hoe gaan de matchmakers van Just2Match om met jouw privacy

Deze privacyverklaring beschrijft hoe jouw persoonsgegevens door Just2Match (hierna: “De Onderneming”) worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op onze website www.just2match.com, hierna “de Website”, en door het via deze website doorgeven van jouw e-mailadres of overige persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je ermee akkoord, ook met de verwerking van die gegevens.

Relatiebureau Just2Match, gevestigd aan Aidastraat 29, 1183 PA te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:http//:www.just2match.com, telefoonnummer: 020 621 111 21
Debby Goossens is de Functionaris Gegevensbescherming van Just2Match. Zij is te bereiken via info@just2match.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Just2Match verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum/plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Identificatie
 • Burgelijke staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Just2Match verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • politieke voorkeur
 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Just2Match verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Just2Match verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.
 • Om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Just2Match neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Just2Match) tussen zit. Just2Match gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • CRM: voor het opslaan van NAW gegevens, en facturen
 • Website CMS: voor ingevulde contactformulieren
 • E-mailclënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Just2Match bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Slechts wanneer er (een vermoeden van) een conflict is aan het einde van de contractduur, mogen persoonsgegevens langer worden bewaard met het oog op bewijsvoering voor een eventuele procedure bij de Geschillencommissie of de rechtbank.

Delen van persoonsgegevens met derden

Just2Match verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Just2Match blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Just2Match gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Just2Match en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@just2match.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Just2Match wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Just2Match neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@just2match.com

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door Just2Match worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Google Analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven:

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en tijd van inloggen alsmede het IP adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie wordt door Just2Match gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite.

Wijzigingen

Just2Match behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden je aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op.